ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประเภทภารกิจและทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :อ่าน 77 คน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ :อ่าน 65 คน ประกาศ อบต.ปิยามุมัง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 :อ่าน 30 คน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 :อ่าน 87 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง :อ่าน 89 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 :อ่าน 65 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 122 รายการ
 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประเภทภารกิจและทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 77 คน] เมื่อ 04 มี.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 65 คน] เมื่อ 01 มี.ค. 2565
ประกาศ อบต.ปิยามุมัง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 30 คน] เมื่อ 28 ก.พ. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 87 คน] เมื่อ 07 ก.พ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 89 คน] เมื่อ 28 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [อ่าน 65 คน] เมื่อ 21 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายประจำปี 2565 [อ่าน 77 คน] เมื่อ 06 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 78 คน] เมื่อ 14 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปี 2565 [อ่าน 80 คน] เมื่อ 09 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 38 คน] เมื่อ 05 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 40 คน] เมื่อ 05 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 37 คน] เมื่อ 30 ก.ย. 2564
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 97 คน] เมื่อ 10 ก.ย. 2564
ประกาศนโยบายการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 220 คน] เมื่อ 10 ก.ย. 2564
ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 140 คน] เมื่อ 18 ส.ค. 2564
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 06 ส.ค. 2564
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 02 ส.ค. 2564
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 23 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 150 คน] เมื่อ 23 เม.ย. 2564
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 188 คน] เมื่อ 22 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7