ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 :อ่าน 10 คน ประกาศ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 :อ่าน 9 คน ประกาศ เลื่อนการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 :อ่าน 15 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 :อ่าน 19 คน ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2564 :อ่าน 19 คน ประกาศเจตนารมณ์ :อ่าน 19 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อบต.ปิยามุมัง
ข้อมูลทั้งหมด 1 รายการ
 
 
กำลังแสดงหน้า : 1